top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van alle webpagina’s behorend tot het domein www.trivialtime.tv en alle diensten aangeboden via de website door Trivial Time Video Production met ondernemingsnummer BE0647774809, verantwoordelijke uitbater van de website. U wordt als gebruiker verzocht huidige verkoopsvoorwaarden aandachtig te lezen voorafgaand aan ieder gebruik van de website. Deze verkoopsvoorwaarden kunnen steeds door ons gewijzigd of herzien worden door Trivial Time Video Production en zij zullen effect hebben na drie dragen te rekenen vanaf de mededeling.

2. Offertes

Tenzij vooraf door Trivial Time Video Production ingetrokken zijn offertes slechts geldig gedurende de daarin vermelde periode, of wanneer geen periode aangeduid werd, gedurende 14 dagen na hun dagtekening. De goederen en diensten worden geleverd zoals omschreven op de offerte.

 

3. Termijnen

Alle opgegeven levering- en uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend en zullen waar mogelijk door Trivial Time Video Production aangehouden worden. Een eventuele overschrijding van deze termijnen geeft in geen geval recht op schadevergoeding of boete. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren, te verbreken en/of om de ontvangst van de goederen en/of uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren.

 

4. Uitvoering en levering

Ingeval de klant niet de gevraagde voorbereidingen heeft getroffen om de levering en/of dienst van Trivial Time Video Production te kunnen laten plaatsvinden, zal Trivial Time Video Production het keuzerecht hebben om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden ten nadele van de klant, dan wel een meerprijs in regie aan te rekenen ter compensatie van de door de klant niet uitgevoerde voorbereidingen. In beide gevallen zal tevens een forfaitaire schadevergoeding van 20% op de waarde van het contract verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Trivial Time Video Production om desgevallend een hogere schadevergoeding te vorderen ter dekking van de werkelijk geleden schade. Trivial Time Video Production behoudt steeds het recht om de uitvoering van een opname te weigeren of uit te stellen, indien hij vaststelt deze niet veilig en binnen het kader van de wet te kunnen uitvoeren, zonder dat de klant het recht hierdoor heeft om de overeenkomst, opdracht of bestelling te annuleren, te verbreken en/of om de ontvangst van de goederen en/of uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren. Trivial Time Video Production behoudt het recht om de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst uit te besteden aan een 3de partij, zonder dat de klant het recht hierdoor heeft om de overeenkomst, opdracht of bestelling te annuleren, te verbreken en/of om de ontvangst van de goederen en/of uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Trivial Time Video Production recht op minimaal 60% van de overeengekomen offerteprijs. Op minder dan 24 uur voor de opnames wordt geen annulering om welke reden dan ook geaccepteerd en wordt de volledige offerteprijs in rekening gebracht.

Het aantal opnames varieert naar gelang de duur van de opdracht en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden. De levering gebeurt digitaal via e-mail met download links, behoudens ander sluitende afspraak. Uit alle gemaakte beelden maakt Trivial Time Video Production een selectie. Onbewerkte opnames kunnen onder geen beding verkregen worden. Behoudens voorafgaande overeenkomst, zal Trivial Time Video Production de gemaakte opnames en montages bewaren gedurende dertig dagen na aflevering van het eindproduct. De gemaakte basisopnames (rushes) blijven ten allen tijde eigendom van Trivial Time Video Production. Enkel mits een onderling af te spreken prijs kunnen deze worden gekocht of via een andere onderlinge regeling.

 

5. Overmacht

Indien Trivial Time Video Production wegens omstandigheden, die zich buiten zijn schuld voordoen, verhinderd wordt zijn verplichtingen na te komen, dan heeft hij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van een mededeling te beëindigen. Volgende omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht: ziekte, gegevensverlies, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, sluiting van het luchtruim of andere federale of lokale overheidsmaatregelen, wetswijzigingen, meteorologische condities, werkstaking, stremming van vervoer, brand, defecten of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden. Nooit kan een mislukte reportage buiten de wil van Trivial Time Video Production enige vorm van schadevergoeding opbrengen.

 

6. Betaling

Onze prijzen zijn gebaseerd op de in de opdrachtbevestiging opgenomen maten en hoeveelheden. Wij behouden het recht, een prijstoeslag te vragen bij afwijkende maten en/of hoeveelheden. Bij wijzigingen op de handelsmarkt, blijven onze prijzen onderhevig aan herziening. Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen zijn de facturen betaalbaar uiterlijk op de vermelde vervaldag. Indien er geen vervaldag vermeld is, dan zijn de facturen betaalbaar binnen de 30 dagen van de factuurdatum. De facturen niet vereffend op hun vervaldag, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling onderhevig, vanaf hun vervaldag, aan een intrest van 10% per maand op het niet betaalde bedrag. Bij niet-betaling van één factuur op de vervaldag, worden alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar. Indien moet overgegaan worden tot gerechtelijke procedure, dan worden alle kosten daarvoor integraal doorgerekend aan de klant bovenop wat hierboven reeds vermeld werd.

 

7. Ontbinding

Wanneer de klant nalaat één of meer verbintenissen uit te voeren, zal Trivial Time Video Production het recht hebben om ofwel de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van huidige algemene voorwaarden, ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren. Trivial Time Video Production heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd en/of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.

Trivial Time Video Production is er toe gerechtigd om zijn prestaties te allen tijde op te schorten wanneer aan een website een inhoud wordt gegeven die illegaal is, derden kan schaden, voor hen denigrerend kan zijn, auteurs- en eigendomsrechten van derden miskent. Van zodra de diensten werden opgeschort, neemt deze overeenkomst van rechtswege en zonder enige verdere ingebrekestelling een einde. Alleszins zal de klant, ook na de beëindiging, Trivial Time Video Production vrijwaren tegen elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het niet respecteren van één van de bepalingen van deze overeenkomst en alle geleden schade vergoeden.

 

8. Klachten

Geen enkele klacht betreffende goederen, diensten of facturen van Trivial Time Video Production zijn ontvankelijk, indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan Trivial Time Video Production zijn gericht binnen de zeven kalenderdagen na de dag der levering of uitvoering, respectievelijk na de factuurdatum. De gemonteerde opnames blijft overigens een subjectief product dat de opdrachtgever niet kan gebruiken als reden voor niet-betaling. De eventuele verplichtingen ten overstaan van Sabam en auteursrecht vallen volledig ten laste van de klant.

 

9. Aansprakelijkheid

Trivial Time Video Production is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en de klant zal Trivial Time Video Production steeds vrijwaren, zowel in feite als in rechte. Trivial Time Video Production kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan Trivial Time Video Production of aangestelden toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van de verstrekken dienst.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

Behoudens andersluidende overeenkomst blijft Trivial Time Video Production de eigenaar van alle afgeleverde opnames. Het is aan de klant niet toegelaten om deze over te dragen aan derden, deze al dan niet tegen vergoeding door derden te laten gebruiken, deze te kopiëren en/of aan te wenden voor andere doeleinden tenzij anders meegedeeld. De klant zal al de wettelijke bepalingen van de privacy respecteren. Trivial Time Video Production heeft het recht de gemaakte opnames te publiceren in het portfolio van de eigen website en op sociale media en YouTube, dit zonder toestemming. 

 

11. Persoonsgegevens

Persoonsgebonden informatie is louter bedoeld voor intern gebruik door Trivial Time Video Production. De klant heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven.

 

 

 

 

 


 

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.trivialtime.tv zoals deze beschikbaar is gesteld door Trivial Time Video Production. 

 

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Trivial Time Video Production is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Trivial Time Video Production

Geen garantie op juistheid

Trivial Time Video Production streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 

bottom of page